De Gitaaracademie

nieuwsbrief

De Gitaaracademie

Algemene voorwaarden

Welkom als nieuwe leerling!

 

Hieronder volgen de algemene voorwaarden behorende bij de lesovereenkomst van De Gitaaracademie. We hopen dat deze algemene voorwaarden bijdragen tot een prettige samenwerking.

 

Download algemene voorwaarden ( bytes)

 

Algemeen

 1. In de lesovereenkomst wordt nadere invulling gegeven aan hetgeen de wettelijke vertegenwoordiger van De Gitaaracademie (mevr. N.S.A. van Rosse), hierna te noemen de gebruiker en de lesgeldplichtige, hierna te noemen de klant, overeenkomen.
 2. Bij minderjarigen wordt de lesovereenkomst aangegaan met de ouders/voogd/wettelijke vertegenwoordiger, hierna te noemen de klant. De algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de lesovereenkomst.
 3. De lesovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan door invulling van het inschrijfformulier op de website en ondertekening in de eerste les.

 4. Met docenten wordt bedoelt de leraar die de lessen verzorgt waarvoor een overeenkomst wordt aangegaan.
 5. Met leerling wordt bedoelt de natuurlijk persoon die de lessen volgt.
 6. Met lesmaand wordt bedoelt de kalendermaand waarin de lessen plaatsvinden.

 

Artikel 1. Inschrijving


 1. Inschrijving kan alleen schriftelijk geschieden door het aangaan van de lesovereenkomst via het webformulier, dat ondertekend dient te worden in de eerste les en het accepteren van de algemene voorwaarden.
 2. Inschrijven gebeurt op volgorde van binnenkomst en kan het gehele cursusjaar plaatsvinden.
 3. Alleen meerderjarigen kunnen zich zelfstandig inschrijven bij de gebruiker. Minderjarigen en handelingsonbekwame meerderjarigen dienen schriftelijk toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger te overleggen. Deze toestemming moet blijken uit (mede) ondertekening van de lesovereenkomst.
 4. De inschrijving (en de les) is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 5. Inschrijving geschiedt voor tenminste zes maanden ingaande op de eerste lesdag. Voor acties geld inschrijving van tenminste twaalf lesmaanden.
 6. Inschrijving voor groepsonderwijs (niet te verwarren met de korte cursus) geschiedt voor het hele seizoen.
 7. De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijfgeld (20 euro + 1 lesmaand) en eventuele lessen voor de 1e volle maand.

 

Artikel 2. Vakantieregeling

 1. Het cursusjaar begint in de eerste week van september en loopt van 1 september tot en met de zomervakantie van basisonderwijs in de regio.
 2. De eerste les hangt af van de lesdag van de docent waarbij de leerling is ingedeeld. Deze lesdag wordt minimaal één week van tevoren bepaald.
 3. In de schoolvakanties en op de nationale feestdagen wordt geen les gegeven.
 4. Iedere leerling kan het vakantierooster is tevens terugvinden op de website.

 

Artikel 3. Betaling


 1. Het lesgeld dient op de eerste van de lesmaand vooraf te worden voldaan. 

 2. Het lesgeld is gebaseerd op lesgarantie vanuit de docent/Gitaaracademie van tenminste 40/20 lessen 
per 12 lesmaanden.
 3. Het maandelijks lesgeld (=jaartarief gedeeld door 10,5 maand) wordt rond de 1e van de desbetreffende lesmaand afgeschreven van de rekening van de 
klant per automatische incasso (sept-juli, de maand aug. wordt niet geincasseerd).
 4. Andere betaalwijzen kunnen alleen in overleg gebeuren. 

 5. Te allen tijde is de klant verantwoordelijk voor tijdige betaling van het lesgeld op de 1e van de 
desbetreffende lesmaand. Extra administratie kosten na de 1e herinnering (€ 20,-) komen voor rekening van de 
klant. 

 6. Lessen die door de leerling worden afgezegd hoeven niet te worden ingehaald, dit gebeurt te allen 
tijden in overleg met je docent en valt buiten de lesgarantie. 

 7. Lessen die vanuit de docent gemist worden met inachtneming van de lesgarantie ingehaald of er 
wordt vervanging geregeld vanuit de docent. 

 8. 10 lessenkaarten zijn 25 lesweken geldig ingaande op de  1e afgesproken lesdatum.
 9. Het lesgeld dient op de eerste van de lesmaand vooraf te worden voldaan. 

 10. Het lesgeld is gebaseerd op lesgarantie vanuit de docent/Gitaaracademie van tenminste 40/20 lessen 
per 12 lesmaanden.
 11. Het maandelijks lesgeld (=jaartarief gedeeld door 10,5 maand) wordt rond de 1e van de desbetreffende lesmaand afgeschreven van de rekening van de 
klant per automatische incasso (sept-juli, de maand aug. wordt niet geincasseerd).
 12. Andere betaalwijzen kunnen alleen in overleg gebeuren. 

 13. Te allen tijde is de klant verantwoordelijk voor tijdige betaling van het lesgeld op de 1e van de 
desbetreffende lesmaand. Extra administratie kosten na de 1e herinnering (€ 20,-) komen voor rekening van de 
klant. 

 14. Lessen die door de leerling worden afgezegd hoeven niet te worden ingehaald, dit gebeurt te allen 
tijden in overleg met je docent en valt buiten de lesgarantie. 

 15. Lessen die vanuit de docent gemist worden met inachtneming van de lesgarantie ingehaald of er 
wordt vervanging geregeld vanuit de docent. 

 16. 10 lessenkaarten zijn 25 lesweken geldig ingaande op de  1e afgesproken lesdatum.

 

Artikel 4. Restitutie/kwijtschelding

 1. Als er in het schooljaar door overmacht meer dan twee lessen uitvallen, wordt er restitutie van het lesgeld verleend. De eerste twee uitgevallen lessen zijn voor rekening van de klant. De restitutie wordt na afloop van het schooljaar verrekend.
 2. Door de leerling verzuimde lessen kunnen niet worden gecompenseerd.

Artikel 5. Beëindiging van de lesovereenkomst


 1. Bij onvoldoende aanmeldingen voor een bepaalde cursus zal deze geen doorgang vinden en heeft de gebruiker de bevoegdheid de lesovereenkomst eenzijdig te ontbinden.
 2. Na de eerste periode van drie maanden is het mogelijk de individuele en duolessen op te zeggen met een opzegtermijn van één maand ingaande op de 1e van de volgende maand.
 3. Het tussentijds beëindigen van de individuele en duoles lescursus kan alleen na schriftelijke opzegging.
 4. Groepslessen en cursussen kunnen niet tussentijds worden opgezegd.

 

Artikel 6. Wat wordt er verwacht van de gebruiker

 1. De gebruiker zorgt voor passende docenten voor het verzorgen van de lessen en cursussen.
 2. De gebruiker zorgt voor een goede locatie voor de lessen.
 3. De lessen van de gebruiker vinden plaats op diverse locaties in Rotterdam die vooraf kenbaar worden gemaakt aan de klant.
 4. De docent wordt van tevoren kenbaar gemaakt aan de klant.

 

Artikel 7. Wat wordt er verwacht van de leerling

 1. De leerling moet beschikken over een deugdelijk instrument, dat kan zijn/haar eigendom zijn maar ook eventueel een huurinstrument van de gebruiker.
 2. Deugdelijk zoals in het vorig lid van deze voorwaarden staat vermeld, staat voor een technisch goed instrument op juist formaat zoals door uw docent geadviseerd.
 3. De leerling zorgt op aanraden van zijn/haar docent voor de juiste bladmuziek en studiemiddelen.
 4. De leerling draag zelf zorg om op tijd voor de lessen aanwezig te zijn daarbij rekening houdend dat er enkele minuten speling is tussen het wisselen van de lessen.
 5. De leerling gedraagt zich naar behoren in de lessen en in het desbetreffende lespand van de gebruiker.
 6. De leerling neemt al haar/zijn persoonlijke eigendommen mee in het leslokaal, na
 de les dient alles weer te worden meegenomen om verlies en diefstal van eigendommen te voorkomen.
 7. Bij gebruik van gemeenschappelijke ruimtes zoals het toilet, de keuken en de wachtruimte dient rekening te worden gehouden met de hygiëne en deze ruimtes dienen netjes te worden achter gelaten.
 8. De leerling dient zijn/haar lessen naar vermogen voor te bereiden.

 

Artikel 8. Klachten- Aansprakelijkheid

 1. Bij vragen en klachten over lesgebonden onderwerpen kunt u terecht bij Nathasja van Rosse.
 2. U kunt uw vraag of klacht per e-mail kenbaar maken aan de gebruiker via e-mailadres: nathasja@degitaaracademie.nl
 3. De gitaaracademie vervult een intermediaire rol tussen de leerling en de docent en verplicht zich tot een maximale inspanning om de door haar georganiseerde cursussen en evenementen uit de te voeren.
 4. De Gitaaracademie is echter nimmer verantwoordelijk voor het in gebreke blijven van de docent, locatie en daaruit voortvloeiende consequenties voor kwaliteit of continuïteit, financiële of emotionele gevolgschade.
 5. De Gitaaracademie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ontvreemding van en beschadiging aan persoonlijke bezittingen van leerlingen.

 

Artikel 9. Portretrecht

 1. Bij festiviteiten of uitvoeringen kunnen film- en/of fotomaterialen gebruikt worden voor publicatie. Bezwaren hiertegen dient de klant van tevoren kenbaar te maken bij de gebruiker.